OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu (ďalej len „e-shop” alebo „internetový obchod”) umiestneného na internetovej doméne www.dogheart.sk (ďalej len „internetová doména”) je:

Lukáš Petrovič

Sídlo: Veľké Uherce 284, 95841 Veľké Uherce, Slovenská Republika

IČO: 51972557

DIČ: 1079250326

tel: +421 948 555 899

e-mail: info@dogheart.sk

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a  prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar a služby.

1.2. Zákazníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu.

1.3. Tovarom sa rozumie tovar alebo služby ktoré je možné zakúpiť v internetovom obchode.

 1. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Tovar môže zákazník objednávať u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.

2.2. Objednávku zákazník ukončí stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby”. Pred odoslaním má zákazník k dispozícii odkaz na tieto VOP, pričom pri odoslaní objednávky potvrdí oboznámenie sa a súhlas s týmito VOP.

2.3. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:

 1. a) vlastnostiach tovaru;
 2. b) celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.

2.4. Po odoslaní objednávky sa táto zaregistruje v systéme e-shopu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu zákazníka:

Potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare (potvrdenie obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie .

2.5. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

2.6. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky a zákazník sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu.

 1. CENY

3.1 Predávajúci  nie je platcom DPH.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 1. PLATBY

Všetky uvedené ceny na stránke www.dogheart.sk sú konečné a sú vyjadrené v mene euro. Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu nasledovne:

*   Platba kartou (Visa, Mastercard, Maestro)

*   Platba bankovým prevodom

*   Platba na dobierku

 1. DODACIE PODMIENKY

Tovar je expedovaný obvykle v lehote 24 hodín odo dňa potvrdenia objednávky v prípade, ak si kupujúci zvolí spôsob platby v hotovosti pri doručení (na dobierku) alebo po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.

O vyexpedovaní zásielky je každý kupujúci informovaný e-mailom. Tovar je následne doručený najneskôr do dvoch pracovných dní. Poznámka: V prípade, že Vás v tejto lehote nekontaktovala Slovenská pošta alebo kuriér ohľadom Vašej objednávky, dajte nám prosím vedieť e-mailom alebo telefonicky, aby sme mohli túto situáciu riešiť.

Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa.

Tovar doručujeme nasledujúcimi spôsobmi:

*   Kuriérska služba

*   Slovenská Pošta

5.1. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

5.2. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

5.3. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

5.4. Pri prevzatí zásielky doporučujeme skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

 1. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

6.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy“, ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

6.2 Tovar na vrátenie musí byť:,

 1. a) nepoškodený,
 2. b) kompletný,
 3. c) vrátane priloženého dokladu o kúpe.

6.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:

 1. a) kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí,
 2. b) zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu  samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),
 3. c) uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …).

6.4 Po splnení podmienok podľa bodov 6.1 až 6.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:

 1. a) prevziať tovar naspäť,
 2. b) vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar.

6.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 7.Reklamácie a záruka

7.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

7.2  Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

7.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

7.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

7.5 POSTUP REKLAMÁCIE:

Reklamácie sú vybavované:

*   telefonicky

*   v pracovných dňoch od 09:00 do 17:00 na telefónnom čísle: +421 948 555 899

*   e-mailom na: info@dogheart.sk

*   písomne

Pri použití ktoréhokoľvek spôsobu kontaktovania predávajúceho za účelom reklamácie tovaru je potrebné následne zaslať reklamovaný tovar a kópiu faktúry na adresu:  Lukáš Petrovič Veľké Uherce 284, 95841 Veľké Uherce Slovenská republika.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

 Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na vady spôsobené nešetrným, resp. nesprávnym zaobchádzaním, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí predávajúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. Každú reklamáciu vybavuje predávajúci v zákonnej lehote a o jej priebehu informuje kupujúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

*   prirodzeným alebo nadmerným opotrebením

*   znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

*   používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa

*   vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom

*   pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

*   mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Zhrnutie postupu pri reklamácii:

 1. informujte nás o reklamácii  telefonicky na tel. čísle 0948 555 899 alebo e-mailom na adrese info@dogheart.sk
 2. tovar odošlite poštou alebo inou kuriérskou spoločnosťou na adresu:

Lukáš Petrovič

 Veľké Uherce 284, 95841 Veľké Uherce, Slovenská Republika

 1. do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu, telefónne číslo a kontaktný e-mail;
 2. k reklamovanému tovaru taktiež priložte doklad o nadobudnutí
 3. Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr však do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia reklamovaného tovaru osobne alebo od pošty či kuriérskej spoločnosti.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť: 1.11.2018

Možnosť alternatívneho riešenia sporov                                                                                             1. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Zákazníkom je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Subjektom riešenia sporov mimosúdnou cestou je “Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27” resp. iná príslušná oprávnená osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (zoznam je dostupný na stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show).

 1. Reklamačné konanie sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho. Znenie reklamačného poriadku je umiestnené v e-shope.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Zákazník vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

 Ochrana osobných údajov

  Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Nákup bez registácie

Nakupovať prostredníctvom nášho internetového obchodu môžete bez registrácie , ale aj tak sa nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Pri ich ochrane sa riadime zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Odoslaním objednávky nám udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné. Váš súhlas máte právo kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na našu adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania Vášho súhlasu a údaje budú vymazane.Objednávku si môžete urobiť  bez registrácie. Samozrejme, ani v tomto prípade sa nevyhneme spracovávaniu informácií, ktoré majú povahu osobných údajov. Budeme od Vás potrebovať najmä tieto osobné údaje: 

 • meno a priezvisko
 • dodaciu a fakturačnú adresu
 • telefonický kontakt
 • e-mailovú adresu Vaše informácie využívame výhradne na účely vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim.

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje Kupujúci Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely Predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Kupujúcemu). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol Predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujem a neposkytujeme žiadnym tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri správnom spracovaní, vybavení a doručení vašich objednávok. K takýmto spolupracujúcim organizáciám patria najmä banky (napr. overenie platby prevodom na účet), Slovenská pošta, GLS Slovakia a iné doručovateľské služby.

 Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete,

že sťe sa zoznamil/a s podmienkami ochrany osobních  údajov a že ich v celom rozsahu prijímate .

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť.Novu verziu podmienok ochrany osobných

údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dnom 1.11.2018